STANDARD HANDELS- OG BETALINGSBETINGELSER MELLEM KOBELAB OG KUNDEN

Generelt

 1. Standard handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.
 2. Standard handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem KOBELAB og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
 3. Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. De vil altid modtage link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.
 4. Al korrespondance mellem KOBELAB og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

Ordrebekræftelse / tilbud

 1. Tilbudet og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med link til KOBELAB’s standard handelsbetingelser (denne side).
 2. Tilbudet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når ordrebekræftelsen returneres, i underskrevet stand eller mundtlig aftale, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
 3. Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 1 måned fra afgivelsesdato.

Betalingsbetingelser

 1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og KOBELAB.
 2. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 3. Der betales normalt et a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, og et a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb ved projekt afslutning, dog senest 1 måned efter projekt start, medmindre andet er aftalt.
 4. For enhver opkrævning gælder det at betaling er 8 dage netto. Dersom betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.
 5. Vær opmærksom på at KOBELAB forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.
 6. KOBELAB forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

Tidsfrist

 1. KOBELAB tilstræber, at kundens ordre leveres indenfor ca. 14 hverdage, afhængig af ordrens størrelse. Normalt vil ordren være færdig før den tid, men det kræver et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra KOBELAB til kunden.
 2. Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra KOBELAB. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svar tid fra kunden, der bevirker at KOBELAB ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges KOBELAB til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.
 3. Enhver ordre hos KOBELAB modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af KOBELAB udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser KOBELAB’s muligheder for at levere.
 4. KOBELAB har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. KOBELAB er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Fakturering

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter at produktet er færdig. Hvis kunden ønsker at KOBELAB opsætter produktet på kundens webhotel, eller lignende, gøres dette før fakturaen fremsendes.
 2. Ved fakturering af hjemmesider, webshops og andre ydelser, vil fakturering ske ved overdragelse af opgaven til kunden, f.eks. i forbindelse med kundens indholdsudarbejdelse, dog senest 14 dage efter projekt start.

Produktion af hjemmesider

 1. KOBELAB tilstræber altid i produktionen af hjemmesider, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.
 2. Selve grund designet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. KOBELAB beslutter egenrådig hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.
 3. Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmeside produktion aldrig indholdsupload eller udarbejdelse. Der er altid tale om ombygning af en template hvor kunden selv kan lægge indhold ind.
  Ønskes der hjælp til indholdsupload eller udarbejdelse, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter.

Copyright & Kredit

 1. Ved produktion af hjemmesider fralægger KOBELAB sig ethvert ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.
 2. Tekst, grafik og billeder fremstillet af KOBELAB er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med KOBELAB.
 3. KOBELAB påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. KOBELAB kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.
 4. KOBELAB forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til KOBELAB’s hjemmeside.
 5. Ved brug af template og lign. er det altid KUNDEN der erhverver sig disse og KOBELAB står udelukkende for modificering heraf. Ved endt arbejde er det således og KUNDEN der har rettigheder til medfølgende licens.

Fejl og mangler

 1. Det påfalder kunden at gennemteste og indrapportere evt. fejl og mangler på udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling / fakturering. Rettelser og ændringer vil herefter blive udført på medgået tid.
 2. Såfremt den endelige hjemmeside ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra KOBELAB’s side.
 Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny hjemmeside. Hvis KOBELAB ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny hjemmeside, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal KOBELAB tilbagebetale købsprisen, minus eventuel gebyr til DK-Hostmaster eller InterNic, og kunden mister rettigheden til at råde over designet for hjemmesiden.
 3. Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil KOBELAB hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for KOBELAB’s kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder KOBELAB sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

Erstatningsansvar

 1. KOBELAB er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som KOBELAB har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. KOBELAB er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:
 2. Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – webhotel produkternes manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl eller mangler.
 3. Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som KOBELAB ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl og mangler.
 4. Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af KOBELAB eller KOBELAB’s medarbejdere.
 5. KOBELAB er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for KOBELAB’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout.

Misligholdelse

 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er KOBELAB berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
 2. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 3. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 4. Kundens misbrug af KOBELAB’s og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret
 5. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Fortrydelsesret

 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.

Underleverandør

 1. KOBELAB’s levering af de i tilbudet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. KOBELAB træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. KOBELAB afregner selv med eventuelle underleverandører.

 Tavshedspligt

 1. KOBELAB’s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbudet nævnte opgaver.
 2. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om KOBELAB og dennes andre kunder.
 3. KOBELAB må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. KOBELAB er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Dette vil ikke ske automatisk på KOBELAB’s hjemmeside, men vil blive oplyst særskilt til en eventuel kunde.

Tvister

 1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret.
  Værneting skal være retten i Esbjerg.

Ændringer i handelsbetingelser

 1. KOBELAB forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Standard handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem KOBELAB og dennes kunder.
 3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på KOBELAB’s hjemmeside.

Betaling

Foregår via KOBELAB’s konto i SYDBANK

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er ekskl. moms.

Levering

Levering og deadline fatles individuelt fra kunde til kunde.

NOTE: Såfremt der er blevet lavet en aftale om levering vil denne fremgå af kundes kontrakt/faktura.

 

 

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@kobelab.dk

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med KOBE LAB v/Jakob Lund, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos KOBE LAB v/Jakob Lund og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for KOBE LAB v/Jakob Lund har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i KOBE LAB v/Jakob Lund er:

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos KOBE LAB v/Jakob Lund har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@kobelab.dk.

Cookies
På https://kobelab.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://kobelab.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere KOBE LAB v/Jakob Lund’s hjemmeside.